بازرگانی بین المللی

خبرها و رویدادها

بازرگانی بین المللی

خبرها و رویدادها

2018-11-15

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماسین آلات وابسته

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی و ماسین آلات وابسته
بیست و دوم الی بیست و پنجم آذرماه 1397 نمایشگاه بین المللی سالن
31A
غرفه23