``این سان که با هوای تو در خویش رفته‌ام

گویی بهار در نفس مهربان توست``